728x90 AdSpace

 • Latest News

  Được tạo bởi Blogger.
  Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

  Cập Nhật Host Facebook Mới Nhất 15/03/2014, nino24

  ( nino24 ) - Hướng dẫn vào Facebook, hướng dẫn up hình lên facebook, hướng dẫn vào App facebook, hướng dẫn vào trang develop của facebook , thông số App facebook để chơi app facebook
  ------------------------------------------------  Mở chương trình Notepad. Đối với các bạn sử dụng dụng Win 7, bật Start Menu lên, trong hộp Search gõ “notepad” nó sẽ tìm ra chương trình Notepad, Right-click vào đó, chọn Run As Administrator.

  Chọn File | Open (nhớ chọn All File (*.*) để thấy được file hosts) . Tìm đến file C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts và tiến hành chỉnh sửa. Thêm vào các dòng sau:

  >>> Với thông số host dưới đây bạn có thể up hình lên facebook, chơi ứng dụng facebook, vào được trang developer facebook,.....

  Cập nhật 15/03/2014
  173.252.100.26 facebook.com 
  173.252.100.26 www.facebook.com 
  173.252.100.26 www.login.facebook.com 
  173.252.100.26 login.facebook.com 
  173.252.100.26 apps.facebook.com 
  173.252.100.26 graph.facebook.com 
  173.252.100.26 register.facebook.com 
  173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com 
  173.252.100.26 vi-vn.facebook.com 
  173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com 
  173.252.100.26 developers.facebook.com 
  173.252.100.26 error.facebook.com 
  173.252.100.26 channel.facebook.com 
  173.252.100.26 register.facebook.com 
  173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com 
  173.252.100.26 pixel.facebook.com 
  173.252.100.26 upload.facebook.com 
  173.252.100.26 register.facebook.com 
  173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com 
  173.252.100.26 pixel.facebook.com 
  173.252.100.26 logins.facebook.com 
  173.252.100.26 graph.facebook.com 
  173.252.100.26 developers.facebook.com 
  173.252.100.26 error.facebook.com 
  173.252.100.26 register.facebook.com 
  173.252.100.26 blog.facebook.com 
  173.252.100.26 channel.facebook.com 
  173.252.100.26 connect.facebook.com 
  173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com  Cập nhật 15/12/2013
  173.252.100.26 facebook.com
  173.252.100.26 www.facebook.com
  173.252.100.26 www.login.facebook.com
  173.252.100.26 login.facebook.com
  173.252.100.26 apps.facebook.com
  173.252.100.26 graph.facebook.com
  173.252.100.26 register.facebook.com
  173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
  173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
  173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
  173.252.100.26 developers.facebook.com
  173.252.100.26 error.facebook.com
  173.252.100.26 channel.facebook.com
  173.252.100.26 register.facebook.com
  173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
  173.252.100.26 pixel.facebook.com
  173.252.100.26 upload.facebook.com
  173.252.100.26 register.facebook.com
  173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
  173.252.100.26 pixel.facebook.com
  173.252.100.26 logins.facebook.com
  173.252.100.26 graph.facebook.com
  173.252.100.26 developers.facebook.com
  173.252.100.26 error.facebook.com
  173.252.100.26 register.facebook.com
  173.252.100.26 blog.facebook.com
  173.252.100.26 channel.facebook.com
  173.252.100.26 connect.facebook.com
  173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

  Cập nhật 05/01/2013
  69.171.224.36 facebook.com

  69.171.224.36 www.facebook.com

  69.171.224.36 upload.facebook.com

  69.171.224.36 www.login.facebook.com

  69.171.224.36 login.facebook.com

  69.171.224.36 apps.facebook.com

  69.171.224.36 graph.facebook.com

  69.171.224.36 register.facebook.com

  69.171.224.36 vi-vn.connect.facebook.com

  69.171.224.36 vi-vn.facebook.com

  69.171.224.36 static.ak.connect.facebook.com

  69.171.224.36 developers.facebook.com

  69.171.224.36 error.facebook.com

  69.171.224.36 channel.facebook.com

  69.171.224.36 bigzipfiles.facebook.com

  69.171.224.36 pixel.facebook.com

  #################################

  ######Nếu dải trên không vào được thì dùng dải dưới

  #################################

  198.98.98.141 www.facebook.com

  198.98.98.141 facebook.com

  198.98.98.141 upload.facebook.com

  198.98.98.141 www.login.facebook.com

  198.98.98.141 login.facebook.com

  198.98.98.141 apps.facebook.com

  198.98.98.141 graph.facebook.com

  198.98.98.141 register.facebook.com

  198.98.98.141 vi-vn.connect.facebook.com

  198.98.98.141 vi-vn.facebook.com

  198.98.98.141 static.ak.connect.facebook.com

  198.98.98.141 developers.facebook.com

  198.98.98.141 error.facebook.com

  198.98.98.141 channel.facebook.com

  198.98.98.141 bigzipfiles.facebook.com

  198.98.98.141 pixel.facebook.com

  Cập nhật 08/09/2012
  60.254.131.53 static.ak.fbcdn.net


  60.254.131.63 static.ak.fbcdn.net


  60.254.131.64 profile.ak.fbcdn.net


  60.254.131.72 profile.ak.fbcdn.net


  60.254.175.27 photos-h.ak.fbcdn.net


  60.254.175.32 photos-h.ak.fbcdn.net


  60.254.175.26 photos-a.ak.fbcdn.net


  60.254.175.32 photos-a.ak.fbcdn.net


  60.254.175.34 photos-a.ak.fbcdn.net


  60.254.175.8 photos-a.ak.fbcdn.net


  60.254.175.17 photos-a.ak.fbcdn.net


  60.254.175.18 photos-a.ak.fbcdn.net


  60.254.175.19 photos-a.ak.fbcdn.net


  60.254.175.25 photos-a.ak.fbcdn.net


  60.254.175.11 photos-b.ak.fbcdn.net


  60.254.175.9 photos-b.ak.fbcdn.net


  60.254.175.18 photos-c.ak.fbcdn.net


  60.254.175.33 photos-c.ak.fbcdn.net


  60.254.175.17 photos-d.ak.fbcdn.net


  60.254.175.32 photos-d.ak.fbcdn.net


  60.254.175.32 photos-e.ak.fbcdn.net


  60.254.175.9 photos-e.ak.fbcdn.net

  60.254.175.11 photos-f.ak.fbcdn.net


  60.254.175.9 photos-f.ak.fbcdn.net


  60.254.175.18 photos-g.ak.fbcdn.net

  60.254.175.33 photos-g.ak.fbcdn.net

  60.254.131.63 static.ak.facebook.com

  60.254.131.53 static.ak.facebook.com

  60.254.131.80 external.ak.fbcdn.net

  60.254.131.54 external.ak.fbcdn.net

  60.254.131.55 creative.ak.fbcdn.net

  60.254.131.56 creative.ak.fbcdn.net

  63.150.131.97 a7.sphotos.ak.fbcdn.net


  63.150.131.48 a7.sphotos.ak.fbcdn.net


  63.150.131.51 a7.sphotos.ak.fbcdn.net


  63.150.131.64 a7.sphotos.ak.fbcdn.net


  63.150.131.91 a7.sphotos.ak.fbcdn.net


  58.27.86.107 a5.sphotos.ak.fbcdn.net


  58.27.22.137 a5.sphotos.ak.fbcdn.net


  58.27.22.161 a5.sphotos.ak.fbcdn.net


  117.104.139.64 a1.sphotos.ak.fbcdn.net


  117.104.139.43 a1.sphotos.ak.fbcdn.net


  117.104.139.40 a2.sphotos.ak.fbcdn.net


  117.104.139.33 a2.sphotos.ak.fbcdn.net


  118.214.190.146 a3.sphotos.ak.fbcdn.net


  118.214.190.169 a3.sphotos.ak.fbcdn.net

  60.254.170.110 s-static.ak.facebook.com

  #66.220.153.28 developers.facebook.com

  69.171.228.18 upload.facebook.com

  69.171.227.63 1-jx-w.channel.facebook.com

  69.171.227.63 0-jx-w.channel.facebook.com

  66.220.155.55 attachments.facebook.com

  #69.171.229.36 apps.facebook.com

  31.13.79.7 www.facebook.com


  31.13.79.7 facebook.com


  31.13.79.7 www.login.facebook.com


  31.13.79.7 login.facebook.com

  31.13.79.7 graph.facebook.com


  31.13.79.7 register.facebook.com


  31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com


  31.13.79.7 vi-vn.facebook.com


  31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com


  31.13.79.7 developers.facebook.com


  31.13.79.7 error.facebook.com


  31.13.79.7 channel.facebook.com


  31.13.79.7 upload.facebook.com


  31.13.79.7 register.facebook.com


  31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com


  31.13.79.7 pixel.facebook.com


  31.13.79.7 upload.facebook.com


  31.13.79.7 register.facebook.com


  31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com


  31.13.79.7 pixel.facebook.com


  31.13.79.7 apps.facebook.com

  Download tại đây
  OR cập nhật 1/5/2012
  31.13.79.7 facebook.com

  31.13.79.7 www.facebook.com

  31.13.79.7 register.facebook.com

  31.13.79.7 www.logins.facebook.com

  31.13.79.7 blog.facebook.com

  31.13.79.7 logins.facebook.com

  31.13.79.7 login.facebook.com

  31.13.79.7 apps.facebook.com

  31.13.79.7 upload.facebook.com

  31.13.79.7 graph.facebook.com

  31.13.79.7 profile.ak.fbcdn.net

  31.13.79.7 photos-a.ak.fbcdn.net

  31.13.79.7 photos-b.ak.fbcdn.net

  31.13.79.7 photos-c.ak.fbcdn.net

  31.13.79.7 photos-d.ak.fbcdn.net

  31.13.79.7 photos-e.ak.fbcdn.net

  31.13.79.7 photos-f.ak.fbcdn.net

  31.13.79.7 photos-g.ak.fbcdn.net

  31.13.79.7 photos-h.ak.fbcdn.net

  31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

  31.13.79.7 static.ak.fbcdn.net

  31.13.79.7b.static.ak.fbcdn.net

  31.13.79.7 error.facebook.com

  31.13.79.7 developers.facebook.com

  31.13.79.7 pixel.facebook.com

  31.13.79.7 api.facebook.com

  31.13.79.7 chanel.facebook.com

  31.13.79.7 0.50.chanel.facebook.com

  31.13.79.7 external.ak.fbcdn.net

  31.13.79.7 profile.ak.fbcdn.net

  31.13.79.7 creative.ak.fbcdn.net

  31.13.79.7 chat.facebook.com

  31.13.79.7 vupload.facebook.com

  31.13.79.7 secure.facebook.com

  31.13.79.7 connect.facebook.com

  31.13.79.7 channel.facebook.com


  Nguồn : Sưu tầm
  Người viết : Nino 24
  Biên soạn lại : Nino 24


  • Nino24 Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Cập Nhật Host Facebook Mới Nhất 15/03/2014, nino24 Rating: 5 Reviewed By: Jack Long
  Scroll to Top